Garantier

& villkor

GT Performace Cars logo

GT Performance Cars AB lämnar garanti på dem bilar som säljs enligt villkor nedan

Hos oss kan man alltid köpa upp till 3 års garanti genom Solid. Prata med någon utav våra säljare för mer information.

Villkor

Denna garanti gäller för bilar som sålts av GT Performance Cars till konsumenter. Garantin gäller inte för senare köpare.

Med de undantag som har angetts i punkt två, omfattar garantin fel som visar sig eller uppkommer under garantitiden/körsträckan. Som fel räknas inte normal förslitning. En begagnad bil kan ibland, med hänsyn till bilens pris, ålder och körsträcka, ha brister utan att dessa ska anses utgöra fel.

Om konsumenten vill åberopa denna garanti på grund av ett fel på bilen ska han snarast möjligt underrätta GT Performance Cars AB. En reklamation måste alltid göras inom skälig tid och inom den tid och högsta körsträcka som garantin omfattar. Sker inte detta förlorar konsumenten sin rätt att göra gällande garantianspråk. GT Performance Cars AB har rätt att debitera konsumenten för kostnader för besiktning eller liknande undersökning som beror på en ogrundad reklamation, om konsumenten i förväg informerats om dessa kostnader.

Garantier

Om ett fel har funnits vid leveransen eller uppkommit inom angiven garantitid/körsträcka, åtar sig GT Performance Cars AB att avhjälpa felet kostnadsfritt vid den verkstad som har anvisats av GT Performance Cars AB. Avhjälpandet ska göras utan väsentlig olägenhet för konsumenten och inom skälig tid, normalt två veckor från det att konsumenten har underrättat GT Performance Cars AB om felet. Vid bedömning om vad som är skälig tid eller väsentlig olägenhet i det enskilda fallet ska hänsyn tas till konsumentens behov av bilen, felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet samt den tidpunkt då konsumenten har ställt bilen till GT Performance Cars ABs förfogande. Om GT Performance Cars AB tillhandahåller en lånebil ska detta beaktas vid bedömningen av vad som anses vara skälig tid för avhjälpandet.

Om ett avhjälpande inte har skett enligt punkt fem, får konsumenten göra avdrag på köpeskillingen med ett belopp som motsvarar felet, kräva skälig ersättning för avhjälpande av felet eller häva köpet, om minst tre misslyckade avhjälpningsförsök har gjorts och felet är av väsentlig betydelse för honom. Vid hävning ska konsumenten återlämna bilen mot att GT Performance Cars AB återbetalar köpeskillingen. Den återlämnade bilen ska vara i normalskick bortsett från det hävningsgrundande felet samt normalt slitage. GT Performance Cars AB har rätt till ersättning för den nytta konsumenten har haft av bilen (inklusive ersättning för värdeminskning). Konsumenten ska efter avräkning få minst ett belopp som ger honom möjlighet att köpa en felfri bil som, beträffande standard och skick, motsvarar den återlämnade bilen vid hävningstillfället.

Innehållet i denna garanti begränsar inte i något avseende konsumentens rätt att i stället för garantin åberopa konsumentköplagens regler. Enligt lagen svarar säljföretaget för fel som har funnits vid leveransen. Fel som upptäcks inom sex månader skall dock anses ha funnits vid leveransen, om inte säljföretaget kan visa annat eller detta är oförenlig med varans eller felets art. För fel som upptäcks mer än sex månader efter leveransen måste konsumenten göra sannolikt att felet har funnits vid leveransen. Konsumenten kan alltid reklamera ett fel inom tre år efter leveransen om det görs inom två månader från upptäckten. Detta innebär att konsumentköplagen kan ge konsumenten ett skydd som inte tillförsäkras denne genom denna garanti.

Om en tvist mellan konsumenten och säljföretaget med anledning av denna garanti inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan konsumenten vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Tvister kan även prövas av en allmän domstol.

©GT Performance Cars 2021 All Rights Reserved